02 julho, 2010

Árvore ginecológica

Aposto que Ibiapina tem origem alemã. Ibiapinistein. Silvia Vazshwuahtzein Ibiapinistein. Aposto!

Nenhum comentário: